How to start with A.I.? Discover more with our ‘Do-it-yourself A.I. Starter kit’. Read more.

Zoek
Sluit dit zoekvak.

TERMS & CONDITIONS

Algemene Voorwaarden CROPLAND BV (versie: 201809)

Artikel 1. Toepassingsgebied
1.1. Alleen deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door CROPLAND BV, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Willem van Laarstraat 86 bus 02, KBO 0537.953.585, hierna “de LEVERANCIER”. Alle andere algemene voorwaarden zijn uitgesloten. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, brengt de verzaking van de eventuele eigen algemene inkoopvoorwaarden van de KLANT met zich mee. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij expliciete en geschreven wijziging.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst
2.1. De offerte en de voorgestelde werkbon zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn steeds vrijblijvend. De overeenkomst tussen partijen komt slechts tot stand na schriftelijke aanvaarding door beide partijen van de offerte en de werkbon, hierna ‘de Overeenkomst’, hetzij middels uitvoering van de Overeenkomst door de LEVERANCIER.

2.2 De volledige Overeenkomst tussen KLANT en LEVERANCIER omvat de volgende componenten:

a) De Offerte en de voorgestelde Werkbon

b) Deze Algemene Voorwaarden van de LEVERANCIER

c) De Verwerkingsovereenkomst tussen Partijen

d) De Privacy Policy van de LEVERANCIER

Bij strijdigheid tussen de documenten onderling geldt bovengenoemde rangorde.

Artikel 3. Meerwerk
3.1. Elk bijkomend gevraagde dienstverlening die niet in de aanvaarde offerte of werkbon werd omschreven, wordt aanzien als meerwerk en zal aan het dagtarief dat vermeld staat in de offerte of werkbon worden aangerekend aan de KLANT.

Artikel 4. Factuurvoorwaarden
4.1. De LEVERANCIER zal maandelijks en op het einde van de maand op basis van de uitgevoerde werken in diezelfde maand een factuur opstellen aan de KLANT.

4.2. Bij gebrek aan schriftelijk en gemotiveerd protest binnen 10 dagen na de ontvangst der factuur, zal de factuur geacht worden aanvaard te zijn door de KLANT.

4.3. De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen op het rekeningnummer van CROPLAND BVBA zoals vermeld op de factuur.

4.4. Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag zal de KLANT van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het onbetaalde bedrag, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het onbetaalde bedrag met een minimum van 75,00 EUR, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Een gelijkwaardige verhoging zal door de LEVERANCIER verschuldigd zijn aan de particuliere KLANT, indien de LEVERANCIER bewezen in gebreke blijft en schadevergoeding verschuldigd is.

4.5. Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag wordt het verschuldigd saldo van de niet-vervallen facturen, eveneens onmiddellijk opeisbaar, tenzij de klant binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van een schriftelijke herinnering van CROPLAND, de onbetaalde facturen regulariseert. Ook de reeds uitgevoerde doch nog niet gefactureerde prestaties zullen onmiddellijk worden gefactureerd en onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.6. De LEVERANCIER heeft het recht de uitvoering van voorziene prestaties op te schorten, zolang de KLANT in gebreke blijft de verschuldigde facturen te betalen.

4.7. De KLANT heeft het recht de betaling van de facturen op te schorten, zolang de LEVERANCIER bewezen in gebreke blijft de overeengekomen prestaties uit te voeren.

Artikel 5. Onderaannemers
5.1. De LEVERANCIER heeft het recht de activiteit geheel of gedeeltelijk aan een derde partij in onderaanneming toe te vertrouwen, voor zo ver het verzekerd is dat de derde partij de verplichtingen krachtens huidige Overeenkomst nakomt. In geval van onderaanneming is de LEVERANCIER verplicht uitsluitend overeenkomsten af te sluiten die overeenstemmen met de relevante bepalingen van onderhavige Overeenkomst en de eventuele Bijlagen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid/waarborg
6.1. De verbintenis die de LEVERANCIER op zich neemt, is een inspanningsverbintenis en hangt samen met de correctheid van de gegevens die de KLANT heeft aangeleverd.

6.2. De LEVERANCIER is hoogstens aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door fout(en) of nalatigheid begaan in de uitvoering van de Overeenkomst of naar aanleiding daarvan, schending van de bepalingen van deze Overeenkomst of van enige wettelijke of reglementaire bepaling. De LEVERANCIER kan nooit aangesproken worden voor enige gevolgschade.

6.3. De aansprakelijkheid van de LEVERANCIER is in ieder geval beperkt tot de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij van de LEVERANCIER. De LEVERANCIER heeft hiervoor een verzekeringspolis afgesloten bij AIG Europe Limited (polisnummer BF33001468 ) tot dekking van normaal voorzienbare schade die zou kunnen voortvloeien uit een fout in hoofde van de LEVERANCIER, ten belope van een maximum verzekerd bedrag van 250.000,00 EUR.

Artikel 7. Gebruik van gegevens – beveiliging
7.1. De gegevens van de KLANT mogen door de LEVERANCIER alleen worden verwerkt voor de strikte finaliteit van de Overeenkomst tussen de LEVERANCIER en de KLANT.

7.2. Elke Partij verbindt er zich toe om bij de uitvoering van de Overeenkomst en het gebruik van persoonsgegevens de geldende wetgeving en reglementering (o.m. deze voorzien in de algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (“AVG” of “GDPR”)), na te leven. De LEVERANCIER verbindt er zich toe de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen conform de GDPR verordening 2016/679.

7.3. In het bijzonder beveiligt de LEVERANCIER, volgens de stand van de techniek, de gegevens tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang en elke andere vorm van onwettige verwerking.

7.4. De KLANT bevestigt verder kennis te hebben genomen van de Privacy Policy en Dataverwerkersovereenkomst van de LEVERANCIER.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom ingevolge de uitvoering van de werken zoals omschreven in de offerte en de voorgestelde werkbon behoren toe aan de LEVERANCIER. De LEVERANCIER kan de KLANT echter een licentie tot gebruik van deze gegevens geven.

Artikel 9. Niet-afwerving
9.1. Beide Partijen bij de Overeenkomst verbinden zich er toe om gedurende de duur van de Overeenkomst en tot 2 jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen Persoon die op enig moment tijdens twee jaar voorafgaand aan deze Overeenkomst en tijdens de duurtijd van deze Overeenkomst (i) als werknemer of anderszins in dienst was bij, (ii) als consultant optrad voor, of (iii) via een managementovereenkomst verbonden was met de andere partij, aan te werven, door haar bemiddeling in dienst te nemen, weg te lokken of trachten weg te lokken.

9.2. Ingeval van niet-nakoming door een van de Partijen van zijn verplichtingen onder de bepalingen van dit artikel zal de overtredende Partij per inbreuk aan de andere Partij een forfaitair bedrag van 20.000,00 EUR verschuldigd zijn en per dag dat zulke inbreuk voortduurt een bijkomend forfaitair bedrag van 2.000,00 EUR (welke bedragen slechts verschuldigd zijn na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, die – voor zover de inbreuk remedieerbaar was – zonder passend gevolg is gebleven gedurende een termijn van 15 dagen), zonder dat (i) de niet in gebreke zijnde Partij enige schade voortvloeiend uit zulke niet-nakoming dient te bewijzen, en (ii) onverminderd het recht van deze Partij om van de overtredende Partij (al naargelang het geval) verdere schadevergoeding te vorderen voor enige schade die de voormelde bedragen zou overschrijden.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid
10.1. Partijen komen overeen dat de afspraken tussen partijen conform de Overeenkomst, alsook de informatie waartoe ze toegang hebben in het kader van de uitoefening van hun respectieve rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst vertrouwelijk zijn. (“Vertrouwelijke Informatie”).

Met betrekking tot alle Vertrouwelijke Informatie verbindt de ontvangende Partij zich ertoe om de Vertrouwelijke Informatie, die zij ingevolge de Overeenkomst heeft ontvangen van de mededelende Partij, strikt vertrouwelijk te houden en niet bekend te maken of te onthullen aan derde partijen of via een publieke communicatie zonder de voorafgaande duidelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een rechtsgeldig gevolmachtigd vertegenwoordiger van die mededelende Partij. De LEVERANCIER verbindt zich er toe de Vertrouwelijke Informatie niet te gebruiken voor een andere Finaliteit dan die welke bepaald worden in de Overeenkomst. De Vertrouwelijke Informatie zal altijd eigendom blijven van de mededelende Partij en zal niet gekopieerd of anders gereproduceerd worden voor welk doeleinden ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de mededelende Partij.

10.2. De Partijen komen overeen om behalve wanneer dit vereist is krachtens uitvoerbare wetten of reglementeringen of de regels van een beurs- of effectencommissie:

alle Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te houden en de toegang te beperken tot de werknemers en aanvaarde onderaannemers van de Partijen die een noodzaak hebben tot kennisname van de Vertrouwelijke Informatie voor de Finaliteit bepaald in de Overeenkomst en die zelf gebonden zijn aan Overeenkomstige vertrouwelijkheidverplichtingen met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie;

de geldigheid van de eigendomsrechten met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie of het recht van de andere Partij om de Vertrouwelijke Informatie te gebruiken of in licentie te geven niet te betwisten;

op verzoek van de andere Partij alle documenten of materialen (hetzij schriftelijk, op schijf, elektronisch of anders) die de Partij in haar bezit heeft of waarover de Partij beschikt (met inbegrip van alle kopieën) en waarop Vertrouwelijke Informatie staat, terug te bezorgen of deze te wissen en het bewijs hiervan voor te leggen aan de andere Partij; en

de Overeenkomst noch gedeeltelijk noch volledig openbaar te maken aan derde partijen.

10.3. De bepalingen in artikel 10.2 zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie:

die algemeen beschikbaar is of na de openbaarmaking algemeen beschikbaar wordt voor derde partijen op een andere manier dan door een daad, nalatigheid of veronachtzaming van de ontvangende Partij;

die rechtmatig in het bezit was van de ontvangende Partij vóór de openbaarmaking, zoals blijkt uit de schriftelijke documenten van de ontvangende Partij, en die niet rechtstreeks of onrechtstreeks werd verkregen van de mededelende Partij;

die door de ontvangende Partij onafhankelijk werd ontwikkeld zonder gebruik te maken van gegevens die ontvangen werden van de mededelende Partij;

die de ontvangende Partij wettelijk moet meedelen (bij mondelinge vragen, ondervragingen, informatie- of documentaanvragen, burgerrechtelijke of strafrechtelijke onderzoeken of gelijkaardige processen), op voorwaarde dat de ontvangende Partij de mededelende Partij onmiddellijk (en in elk geval alvorens in te gaan op een dergelijke eis) op de hoogte heeft gesteld van een dergelijke eis, zodat de mededelende Partij een conservatoir bevelschrift kan aanvragen of andere rechtsmiddelen kan inroepen.

10.4. Als slechts een deel van bepaalde Vertrouwelijke Informatie onder één of meer van de voorgaande uitzonderingen valt, dan zal de rest evenwel onderworpen blijven aan de verbodsbepalingen en de beperkingen die uiteengezet worden in dit Artikel 10.

10.5. Deze vertrouwelijkheidverplichting blijft van kracht gedurende drie (3) jaar na het verstrijken of het beëindigen van de Overeenkomst.

10.6. Ingeval van niet-nakoming door een van de Partijen van zijn verplichtingen onder de bepalingen van dit artikel zal de overtredende Partij per inbreuk aan de andere Partij een forfaitair bedrag van 5.000,00 EUR verschuldigd zijn en per dag dat zulke inbreuk voortduurt een bijkomend forfaitair bedrag van 500,00 EUR (welke bedragen slechts verschuldigd zijn na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, die – voor zover de inbreuk remedieerbaar was – zonder passend gevolg is gebleven gedurende een termijn van 15 dagen), zonder dat (i) de niet in gebreke zijnde Partij enige schade voortvloeiend uit zulke niet-nakoming dient te bewijzen, en (ii) onverminderd het recht van deze Partij om van de overtredende Partij (al naargelang het geval) verdere schadevergoeding te vorderen voor enige schade die de voormelde bedragen zou overschrijden.

Artikel 11. Diverse bepalingen
11.1. De Overeenkomst omvat de totale Overeenkomst en afspraken tussen de Partijen; ze vernietigt en vervangt alle voorafgaande geschreven of mondelinge Overeenkomsten of afspraken betreffende dezelfde onderwerpen zoals deze nog tussen de Partijen van kracht zijn.

11.2. Elke aanpassing aan de Overeenkomst evenals alle toevoegingen of weglatingen kunnen alleen schriftelijk, met wederzijdse toestemming van de Partijen overeen gekomen worden en als bijlage aan de Overeenkomst worden toegevoegd.

11.3. Telkens het mogelijk is, zullen de bepalingen uit de Overeenkomst zodanig geïnterpreteerd worden dat zij onder de toepasselijke wetgeving geldig en uitvoerbaar zijn. Indien echter een of meerdere bepalingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar blijken te zijn, zullen de andere bepalingen uit de Overeenkomst hierdoor niet getroffen zijn en zullen zij verder volledig van kracht blijven en uitwerking hebben alsof de ongeldige, onwettige of niet afdwingbare bepalingen hierin nooit opgenomen zijn geweest. Indien de Partijen bovendien beslissen om de ongeldige, onwettige of niet afdwingbare bepaling(en) of een gedeelte ervan aan te passen en/of over een nieuwe bepaling akkoord gaan, dienen zij er zorg voor te dragen dat de nieuwe of aangepaste bepaling de doelstelling van de ongeldige, onwettelijke of niet afdwingbare bepaling(en) zo dicht mogelijk benadert.

11.4. Geen van de Partijen zal aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de Overeenkomst indien dit verzuim te wijten is aan oorzaken die onvoorzienbaar en buiten haar redelijke controle (“overmacht/force majeure”) zijn en het verzuim de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt zoals, maar niet beperkt tot brand, overstroming, collectieve stakingen, – andere industriële onlusten, (al dan niet erkend) oorlog, embargo’s, blokkades, ordeverstoringen, opstanden, enz..

11.5. Het door een Partij niet of laattijdig uitoefenen van een recht uit de Overeenkomst, de uitoefening van een recht in zijn geheel of gedeeltelijk uit de Overeenkomst of elke reactie of afwezigheid van een reactie door een Partij bij een overtreding van een of meerdere bepalingen uit de Overeenkomst door de andere Partij zal niet gelden of geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand (zomin uitdrukkelijk als stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk) van een recht uit de Overeenkomst of van de genoemde bepaling(en), noch zal het de verdere uitoefening van deze rechten uitsluiten. Elke verklaring van afstand van een recht moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

Indien een Partij volgend op een specifieke nalatigheid door de andere Partij uitdrukkelijk, schriftelijk afstand van een recht heeft gedaan, kan deze afstand door de laatstgenoemde Partij niet voor een nieuwe nalatigheid, die gelijkaardig aan de vorige is, of voor een andere nalatigheid, ingeroepen worden.

11.6. Alle kennisgevingen en andere vormen van communicatie die in uitvoering van de Overeenkomst vereist zijn, moeten schriftelijk aangetekend gebeuren.

Een kennisgeving wordt geacht bezorgd te zijn 3 werkdagen na de verzendingsdatum indien verzonden per aangetekende brief.

Elke Partij mag het adres waar kennisgevingen bezorgd moeten worden, veranderen door hiervan aan de andere Partij een schriftelijke mededeling te geven zoals hier uiteengezet.

11.7. Elke Partij zal haar eigen kosten (met inbegrip van honoraria voor advocaten en andere kosten) tijdens de voorbereiding en voor het onderhandelen van de Overeenkomst dragen.

11.8. De Overeenkomst wordt in afzonderlijke kopieën opgesteld en elk exemplaar wordt geacht een origineel te zijn en beide/alle exemplaren samen vormen de Overeenkomst. Vertalingen in een andere taal dan het Nederlands dienen uitsluitend voor het comfort, ook als deze door een of door beide Partijen uitgevoerd worden

Artikel 12. Toepasselijke recht
12.1. Alle geschilpunten, vragen en betwistingen betreffende de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze Overeenkomst zullen geregeld en uitgevoerd worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Er zal geen uitwerking toegekend worden aan elke rechts- of regelkeuze bij een rechtsconflict of bij bepalingen (Belgische, vreemde of internationale) die de toepassing van een recht van een ander land dan België tot gevolg zouden hebben.

12.2. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.