Algemene Voorwaarden BVBA Cropland

Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst tussen de BVBA Cropland en haar klant worden alle overeenkomsten tussen beiden geacht gesloten te zijn onder de voorwaarden hierna vermeld. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan de BVBA Cropland.

1. De BVBA Cropland zal de door haar geleverde prestaties factureren maandelijks factureren.

2. Bij ondertekening van de offerte zal eveneens een voorschot van 40% van het totale overeengekomen budget worden aangerekend. Voornoemd voorschot wordt verrekend als volgt: van elk bedrag dat maandelijks wordt gefactureerd voor de geleverde prestaties zal slechts een bedrag betaald dienen te worden gelijk aan 60 % van dat gefactureerde bedrag, totdat het voorschot zal zijn verrekend.

3. Bij gebrek aan een schriftelijke en gemotiveerde klacht binnen de acht dagen na de ontvangst der factuur, zal de factuur geacht worden aanvaard te zijn door de klant.

4. De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen en dit bij de financiële instelling ING Bank op het rekeningnummer

    IBAN: BE15 3631 2355 7630 met als BIC: BBRU BE BB.

  1. Bij gebreke van betaling van de factuur op de vervaldag, zal de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het openstaande bedrag een interest verschuldigd zijn, gelijk aan x + 3 % met x gelijk aan de interestvoet zoals voorzien in artikel 5 in fine van de Wet van 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand. Bovendien zal de klant, ter dekking van alle interne kosten (dus niet de eventuele gerechtelijke kosten) een forfaitair bedrag verschuldigd zijn van 10 % op de openstaande bedragen, met een minimum van 150 € en een maximum van 2.500 €, behoudens het bewijs van grotere schade.
  2. Bij gebreke van betaling van een factuur op de vervaldag wordt het verschuldigd saldo van de niet-vervallen facturen eveneens onmiddellijk opeisbaar. Ook de reeds uitgevoerde doch nog niet gefactureerde prestaties zullen onmiddellijk worden gefactureerd en onmiddellijk opeisbaar zijn.
  3. De BVBA Cropland heeft het recht de uitvoering van voorziene prestaties op de schorten, zolang de klant in gebreke blijft de verschuldigde facturen te betalen.

5. Bij gebreke van betaling conform voorliggende voorwaarden, kan de BVBA Cropland, naast het vorderen van de onder artikel 5 beschreven bedragen voor de reeds uitgevoerde prestaties, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de overeenkomst als ontbonden beschouwen.

6. In die hypothese zal, ten titel van verbrekingsvergoeding, een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 20 % van het verschil tussen enerzijds het bedrag van het totale overeengekomen budget en anderzijds het bedrag van alle reeds gefactureerde prestaties, behoudens bewijs van grotere schade.

7. Voor iedere betwisting aangaande de facturen of de geleverde prestaties die er het voorwerp van uitmaken, zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.